Follow by Email

miercuri, 30 martie 2011

STATUTUL CERCULUI DE ISTORIE

                         CERCUL  DE ISTORIE DIN COMUNA COŞEŞTI

      CAPITOLUL I
Denumire, formă juridică, sediul, durata de funcţionare.
Art.1       Cercul de Istorie  este o asociaţie independent, fără scop lucrativ sau patrimonial; numele se va stabili de către membrii Senatului prin vot direct, egal şi deschis la propunerea senatorilor şi \ sau a Consulilor.
Art. 2      Sediul asociaţiei este în comuna Coşeşti, sat Leiceşti, judeţul Argeş.
Art. 3     Clubul  va funcţiona pe o perioadă nelimitată. 
    CAPITOLUL II
Scopul şi obiectul de activitate.
Art. 4     Scopurile Cercului de Istorie sunt următoarele:
-          cunoaşterea istoriei locale, naţionale şi a celei universale, văzute sub aspectul interacţiunii reciproce şi sub cel al integrării istoriei noastre în cea universală;
-          promovarea valorilor naţionale, a tradiţiilor şi a sentimentului patriotic;
-          apropierea tineretului de valorile spirituale ortodoxe;
-          crearea de cunoştinţe trainice, de deprinderi ştiinţifice, ce vor avea la bază argumentaţia istorică şi nu pasiunea iraţională;
-          crearea unei conştiinţe de grup de elită;
-          cunoaşterea şi prietenia sinceră şi dezinteresată între membrii Cercului;
-          crearea unor relaţii de sfat şi ajutor reciproc;
-          stimularea talentelor de orice fel în cadrul Cercului, atât cele ce ţin de partea ştiinţifică, dar şi cele ce ţin de sensibilitatea proprie fiecărui membru;
-          realizarea de legături cu alte Cluburi, care să stimuleze atât dezvoltarea istorică cât şi cea a personalităţii membrilor Cerculuii.

Art. 5       Activităţile Cercului de Istorie
-          dezbateri pe o anumită temă organizate la interval de 4-6 săptămâni;
-          vizite, excursii la obiective istorice din judeţ şi din ţară;
-          participarea la conferinţe istorice, simpozioane, festivaluri, mese rotunde şi organizarea unor astfel de activităţi;
-          constituirea unei biblioteci
-          editarea unei reviste proprii, a unor materiale, studii etc;
-          colaborarea cu alte Cluburi, organizaţii neguvernamentale etc;
-          întâlniri cu istorici, cercetători, profesori, oameni de cultură;
-          atragerea sprijinului financiar necesar realizării obiectivelor Clubului.

  
  CAPITOLUL III
Drepturile şi obligaţiile membrilor.
Art. 6       Membrii Cercului de Istorie au următoarele drepturi:
-          drepul de a alege şi a fi ales în structurile asociaţiei;
-          dreptul de a participa la toate activităţile;
-          dreptul la liberă iniţiativă, dreptul de a face orice tip de propunere;
-          dreptul de a beneficia de toate mijloacelemateriale si educationale pe care le ofera clubul;
-          dreptul de a cere judecata Senatului în cazul în care se consideră nedreptăţiţi.

  Art. 7     Membrii Cercului de istorie au următoarele obligaţii:
-          să cunoască şi să respecte prevederile statutului;
-          să aibă o conduită morală ireproşabilă;
-          să militeze pentru înfăptuire obiectivelor asociaţiei;
-          să se adreseze Senatului când crede că interesele colegilor săi sunt lezate de personae din afara sau chiar din cadrul Cercului;
-          să îşi sprijine colegii când când simt că aceştia au nevoie de ajutor, chiar dacă respectivii nu cer sprijin din mândrie sau ruşine;
-          să se adreseze Consulului în problememe mai delicate, ce nu pot fi aduse imediat la cunoştinţa senatorilor.

    CAPITOLUL IV
Sancţiuni
Art. 8      Nerespectarea statutului atrage după sine următoarele tipuri de sancţiuni:
-          avertisment prin mustrare în faţa Senatului;
-          retrogradarea prin pierderea temporară a funcţiei detinute;
-          excluderea directă prin vot direct, egal şi deschis din Senat pentru abateri foarte grave, ce ating imaginea Cercului.

   CAPITOLUL V
Structura Cercului de Istorie; drepturile şi atribuţiile celor patru compartimente organizaţionale

    Art. 9      Strucura organizatorică
    -   Consulat
     -   Triumvirat
     -    Senat
      - Comiţia tributa
                                                        
Art. 10      Drepturi şi obligaţii

I.                    Consulatul

  1. Consulul coordonează şi monitorizează activitatea Triumviratului şi Senatului.
  2. Numeşte provizoriu, în situaţii deosebite, în funcţii de conducere la nivelul   Cercului;
  3.  Are dreptul să ceară numirea ca Dictator pe o anumită perioadă, în momente de criză, pentru a rezolva prin mijloace dictatoriale problemele apărute. Calitatea de Dictator şi perioada exercitării acesteia se stabileşte prin vot liber, egal, direct, deschis de către Senat;
  4. Cere ca Senatul să excludă sau să primească - prin vot liber, egal,  direct, deschis – pe unii membri ce nu au fost nominalzaţi iniţial de către Censori;
  5. Cere Senatului să acorde calitatea de membri de onoare sau invittaţi speciali acelor persoane care prin meritele lor justifică o astfel de apreciere.II.                  Triumviratul

     Componenţa
  -  Triumvirul    “ Responsabil Dezbateri”;
  -   Triumvirul  “ Responsabil Bibliotecă şi Revistă” ;                                
  - Triumvirul   “ Responsabil  Concursuri şi Excursii”.

      A.    Atribuţii şi drepturi
1. Drept de vot egal cu celelalte structuri organizatorice;
2. Fac propuneri către Senat pentru îmbunatăţirea activitătilor pe care le conduc şi consiliază;
3. Pot fi înlocuiţi la sfârşitul fiecărei luni sau pot cere ca mandatul să le fie retras la terminarea perioadei;
4.  Nu au dreptul să se opună propriei numirii ca şi triumvir, ci doar, la sfârşitul primei luni de mandat, să se retragă;
5. Triumvirii sunt la rândul lor senatori.


      B. Triumvirul “Responsabil de Dezbateri”
        - informarea tuturor membrilor cu privire la temele ce vor fi dezbătute, la locul si ora dezbaterii acestora;
-          ordinea de zi, disciplina la întâlniri, monitorizarea discuţiilor;
-          informarea membrilor cu privire la apariţia unei conferinţe istorice sau culturale,   simpozioane, întâlniri cu un profesor,  istoric,  cercetator,  muzeograf, om de cultura etc;
-  se implică în obţinerea de sponsorizări pentru organizarea activităşilor ce îi revin
- este ajutat de un Triumvir Secund

  C. Triumvirul “Responsabil de Activităţi” se ocupă de :
-    organizarea excursiilor;
-    participarea la concursuri şi olimpiade;
-   găsirea de sponsorizări pentru organizarea activităţilor ce îi revin;
 - poate fi ajutat de un triumvir second.

D. Triumvirul “ Responsabil de Bibliotecă şi Revistă”
-          se ocupa de crearea şi  organizarea Bibliotecii propriu –zise şi a Biblioteciii virtuale,
-          caută sponsorizări în  cărţi şi bani pentru cărti;
-          se ocupă de realizarea revistei ce va aparea anual, ajutat de alţi doi - trei senatori.

III.                Senatul

  1. Este alcătuit din membrii fondatori si profesorii coordonatori de proiect - Consulii
  2. Drept de vot liber, direct, egal, şi deschis;
  3. Calitatea de senator va putea fi dobândită la sfârşitul fiecărei luni la propunerea Censorului responsabil cu promovarile si excluderile şi prin votul Senatului;
D.      Calitatea de senator poate fi pierdută la sfârsitul fiecărei luni prin autoexcludere sau prin
E.       votul Senatului, când orice senator va fi  exclus iniţial din Senat, şi  trimis în Comiţia Tributa fără drept de vot pentru o lună; la sfârşitul acestei perioade se va vota reintegrarea în Senat sau excluderea definitivă
F.             Atribuţii speciale:
-          Censorul  - responsabil cu primire noilor membri sau cu excluderea senatorilor;
-          Censorul - responsabil cu monitorizarea tuturor senatorilor în general şi a activităţii triumvirilor în special; la sfârşitul fiecărui trimestru prezintă un raport scris despre activităţile ţinute, apreciind în special capacităţile triumvirilor; propune menţinerea sau înlocuirea acestora, dacă este cazul;
-          Triumvirul Secund, care ajută pe fiecare dintre membrii Triumviratului; vor fi în număr de trei sau mai mulţi, la solicitarea fiecărui Triumvir;
-          Cetăţeanul tributar, care face parte din Comiţia Tributa, dar poate ajuta pe Censor sau Triumvir

    1. Comiţia Tributa

A.      Este formată din toţi membrii Clubului, adică senatori, consuil şi aspiranţi la intrarea în Senat.
B.      Aspiranţii la accederea în Senat nu au drept de vot, exceptând situaţia când este
votat Dictatorul;
C.      Aspiranţii trebuie să aştepte minim o lună pentru ca Senatul, la propunerea Cenzorului,

          să voteze intrarea în rândurile senatorilor în cursul întâlnirii lunare în care se poate proceda
          şi la o evaluare a activităţii ;
      D.  Aspiranţii trebuie să se remarce la toate tipurile de activităţi pentru a strânge un punctaj suficient accederii în Senat; acesta este calculat de către Censorul .

Art. 11          Prevederi cu caracter special
-            Clubul de Istorie acordă calitatea de Membru de Onoare acelor persoane care au sprijit şi sprijină în continuare activităţile noastre, bucurându-se de o reală apreciere din partea majorităţii  membrilor;
-            Clubul de Istorie acordă calitatea de Invitat Special tuturor celor pasionaţi de studierea trecutului, dar care, din motive de ordin personal, nu vor putea participa frecvent la activităţile pe care le vom desfăşura; invitaţiile se vor înmâma la propunerea Consului.  
-          Membrii de Onoare şi Invitaţii Speciali nu au drept de vot, dar pot face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţilor, ce vor fi luate în seamă de către Senat şi votate.

Art. 12        Modificări aduse statutului

   Orice modificare adusă statutului Clubului se va face cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor prezenţi
Art 13         Sigla, numele, deviza Clubului de Istorie
   Vor fi alese şi votate prin vot liber, egal, direct, deschis de către membrii Senatului .

 

Infiintarea Cercului de Istorie din Cosesti

   Astăzi, 8 mai 2010, noi, membrii fondatori ai Cercului de Istorie, ne-am adunat de buna voie , siliti doar de pasiunea noastra pentru studiul trecutului si de dorinta de a face ceva, de a ne implica, de a colabora cu ceilalti, de a ne cunoaste mai bine pe noi insine pentru a-i putea cunoaste si pe cei din jurul nostru.
           Suntem de acord cu programul întocmit de coordonatorii Cercului, profesorii Emanuela Nedelcu si Cătălin Nedelcu, la care vom aduce, după caz, propuneri de îmbunătăţire.  
           Cercul de Istorie îşi propune să investigheze viata si istoria sub toate aspectele ei, din timpurile stravechi pana in zilele noastre.
            Şedinţele cercului de elevi pot deveni arena unor discuţii libere pe marginea materiei predate. Elevii pot pune întrebări, emite păreri proprii, pot face completări. Ei au privilegiul să arate ce au citit în afara manualului, ce au auzit şi ce au văzut la radio - TV sau conferinţe publice, se pot obişnui cu argumentarea logică şi interpretarea istorica a faptelor.
          Vom încerca pe cât este posibil să înlăturam prejudecatile, sa stabilim un dialog liber, sincer, bazat pe studiu si cercetare, pe raporturi democratice intre membri şi pe respect reciproc. În “casa noastra” nu îşi vor gasi locul dicriminarile de natura sociala, religioasa, sexuala sau de orice alt tip, xenofobia ori ura de rasă.
   Scopul nostru, al fondatorilor, este să învăţăm împreuna ce înseamnă să fii tolerant, pentru a-i putea apoi învăţa si pe altii, sa tragem învataminte din istorie pentru ca sa nu o mai repetam obsesiv, sa intelegem ca istoria e vie, in continua schimbare si sa incercam si noi sa o prezentam  pe cat putem de bine si correct.
          Scopul nostru este sa încercam sa devenim oameni mai buni, sa devenim un nucleu al umanismului in şcolile noastre si chiar in afara lor.
          Scopul nostru este să investigăm istoria, atât cea locală şi naţională, cât şi cea universală cât se poate de impartial, atent, sa nu emitem judecati de valoare decat dupa studiul a cat mai multor surse diferite. Vom învăţa sa citim împreuna, sa întelegem împreuna, să iesim din formalismul scolii românesti de la acest început de mileniu. Consideram ca suntem cu totii buni ca si blocul de marmura care isi asteapta in cariera sculptorul, dar diferenta este că, nu artistul, ci noi si colegii nostri, vom indeplini acest greu rol de a scoate la lumina capodopere, de a ne modela pentru a deveni persoane responsabile si conştiente de trecutul nostru.
În cadrul cercului nostru de istorie elevii vor avea posibilitatea :
Ø să adâncească şi să amplifice cunoştinţele primite la orele de curs;
Ø  să le descopere înţelesuri noi;
Ø  să le încadreze în ansamblul cunoştinţelor pe care le au;
Ø să-şi însuşească tehnicile de cercetare proprii ale ştiinţei istorice;
Ø  să-şi formeze deprinderi de investigare şi de elaborare de referate pe teme de istorie;
Ø  să colecţioneze documente sau vestigii arheologice în vederea cunoaşterii istoriei locale;
Ø să culeagă mărturii orale de la participanţi la evenimentele istoriei contemporane;
Ø să organizeze un colţ istoric sau muzeu şcolar;
Ø să participe la concursuri şi sărbătorirea unor aniversări ale istoriei naţionale şi universale.
 
  Ca şi activităţi, Cercul de Istorie îşi propune:
o   Realizarea unei  întalniri  lunare, la care se va discuta in general pe o anumita tema, dar cu libertatea de a se aborda orice alt subiect la propunerea oricarui membru;
o   crearea unei reviste in care vom publica cu totii ;
o   excursii la obiectivele de interes istoric din judet si din afara lui;
o   participarea la conferinte pe teme istorice;
o   participarea la întalniri cu profesori, istorici şi oameni de cultură;
o   participarea la concursuri istorice si olimpiade pe plan local sau interjudetean;
o   realizarea de materiale istorice cu mijloace noi, moderne;
o   sprijinirea Muzeului Jupânesti si colectarea de noi materiale din localitatile noastre pentru largirea bazei exponatelor;
o   crearea unei biblioteci istorice prin donatii, sponsorizari, bani proveniti din vânzarea revistei noastre.Libertăţi, drepturi şi îndatoriri:
o   libertatea de a spune orice, atata vreme cat nu sunt lezate bunele moravuri şi colegii de langa voi;
o   propuneri de îmbunatatire a activitatilor in orice directie;
o   interrelationarea cu colegii;
o   dreptul de a alege şi a fi ales in orice functie la nivelul Cercului;
o   îndatorirea de perfectionare permanenta, a carei neîndeplinire duce la excluderea din organizatie;
o   ajutor si sfat dat oricarui coleg dacă se află în vreo situaţie mai grea.